זרים מתוקים במשלוח מהיר לכל הארץ
להזמנות חייגו:077-996-5440
זרים מתוקים במשלוח מהיר לכל הארץ
שילוב מתוק זרים מתוקים

להזמנות חייגו 077-996-5440

השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 077-996-5440

המוצר נוסף לסל הקניות:

המשך קניה באתר
לסל קניות

תקנון אתר

שילוב מתוק
תנאי שימוש ורכישה
 
 

1. כללי
1.1.האתר הינו חנות וירטואלית בכתובת www.shiluv-matok.co.il, (להלן: "האתר")  המופעלת על ידי שותפות רשומה  (להלן: "המפעיל").

1.2.האתר מציע לרכישה מוצרים המיוצרים על ידי ספקים שונים (להלן: "הספק/ים"),  אשר יסופקו על-ידי הספקים ועל אחריותם.
 
1.3.השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה כלשונם. כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "המשתמש") מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר, מסכים באופן חד משמעי להוראותיו ולכל התנאים, ההתניות וההודעות המופיעים באתר
והחלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר, ומתחייב כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד המפעיל ו/או בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם.
 
1.4.ככל שיש באתר קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לא ישא המפעיל באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלה, למידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו או נכונותו או לכל פרט אחר הקשור בכך. אין בהכללת קישורים אלה
באתר כדי להעיד על קשר כלשהו בין המפעיל לבין מפעילי האתרים האמורים.
 
1.5.בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

1.6.לבירורים ניתן לפנות בטל' 03-5050440
 
 
2.המוצרים   
2.1.האתר מציע לרכישה מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שימצא המפעיל לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי וכפי שיקבע מפעם לפעם (להלן: "המוצר/ים").
תוקף כל הצעת רכישה הוא למשך תקופת הופעתה באתר, בכפוף לתנאי תקנון זה. למפעיל שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר, לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את מחירו ואת אופן הרכישה.
 
2.2.האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרטם חלה אך ורק על הספקים. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המפעיל ו/או מי מטעמו בקשר לתכונות דלעיל.
2.3.כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:
   2.3.1 .פרטי המפעיל.
   2.3.2.מפרט כללי של המוצר.
   2.3.3.מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
   2.3.4.מחיר ההובלה או המשלוח.
   2.3.5.דרך ומועד אספקת המוצר.
 
 
3.הרכישה
3.1.בכפוף לתנאי תקנון זה, רשאי לבצע רכישה של מוצרים כל אדם מעל גיל  18 ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (להלן: "הרוכש"). פעולת רכישה אשר בוצעה על-ידי מי שאינו
רוכש כהגדרתו לעיל, לא תחייב את המפעיל.

3.2.פעולת רכישה של מוצרים באתר תהא באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

3.3.בעת ביצוע פעולת הרכישה, יידרש הרוכש להכניס למערכת הממוחשבת של האתר פרטים אישיים שלו, וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהזנת פרטים שגויים על-ידי הרוכש למערכת.

3.4.תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה מאת חברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס באמצעותו מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת
הרכישה על-ידי הרוכש. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.

3.5.אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי האתר ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא יהיה המפעיל מחויב במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג', בכפוף לכך שהמפעיל יודיע לרוכש על אי-זמינות המוצר במלאי וישיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) למפעיל ו/או יבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

3.6.חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר ביצוע הרכישה באתר, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

3.7.המפעיל רשאי למנוע מרוכש להשתתף ברכישת מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  3.7.1.הרוכש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  3.7.2.הרוכש הפר תנאי מתנאי התקנון.
  3.7.3.הרוכש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
  3.7.4.הרוכש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעיל ו/או מי מטעמו או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כל שהוא.

3.7.5.בכוונת הרוכש לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

3.8.הרוכש מסכים כי המפעיל ישמור את פרטיו במערכת נתוניו. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושו הפנימי של המפעיל בלבד ולא יועברו לכל גורם אחר, למעט במקרים הבאים:
  3.8.1.העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. 
  3.8.2.הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעיל או בצדדים שלישיים כלשהם.
  3.8.3.הרוכש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  3.8.4.הרוכש הפר תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם המפעיל או מי מטעמו.
  3.8.5.התקבל בידי המפעיל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי.
  3.8.6.בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הרוכש לבין המפעיל.

3.9.מערכת המחשב של האתר מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, והרישום יהווה ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
 
 
4.ביטול עסקת רכישה
4.1.ביטול עסק הרכישה על-ידי הרוכש: 
  4.1.1.בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 (להלן: "החוק"), רשאי הרוכש לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר בהודעה בכתב למפעיל [לת.ד. 10503, ת"א].  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת הרוכש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה ולקבל את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר.
  4.1.2.במקרה של ביטול העסקה, חובת החזרת המוצר למחסני הספק חלה על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, יושב לרוכש הסכום ששילם בגין המוצר. במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאי המפעיל לתבוע נזקיו מן הרוכש.
  4.1.3.בכל מקרה של ביטול העסקה על-ידי הרוכש לאחר שכבר קיבל את המוצר שרכש, ישיב הרוכש את המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 
  4.1.4.ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, יהיה חסר כל תוקף.
  4.1.5.על אף האמור בסעיף 4.1 זה לעיל, לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להעתקה, שכפול והקלטה, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

4.2.המפעיל יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר
לרוכש, במקרים הבאים:
  4.2.1.במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המפעיל יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%.
  4.2.2.במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש. 
  4.2.3.במידה ויתברר למפעיל ו/או למי מהספקים כי הם אינם יכולים, במסגרת אמצעיהם הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו. 
  4.2.4.במידה ויתברר למפעיל לאחר המכירה כי המוצר אזל ממלאי הספק.
  4.2.5.בוטלה העסקה על פי סעיפים 4.2.1-4.2.4 לעיל, ישיב המפעיל לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או יבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
  4.2.6.המפעיל מתחייב כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הרוכש עקב כשלון תמורה מלא, יפעל המפעיל לספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליח המפעיל לספק מוצר חלופי הולם, ישיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל , ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח למפעיל הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.

לבירורים בעניין ביטולים והחזרים, ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-50-50-440 או במייל info@shiluv-matok.co.il.

 
5.אספקה
5.1.אספקת המוצר תבוצע לכתובת בישראל שהוקלדה על ידי הרוכש בעת
הרכישה תוך המועד הנקוב באתר.
5.2.רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל
יסופק לרוכש. מועדי המשלוח ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על
ידי חברת כרטיסי האשראי. 
5.3.הובלת המוצרים תבוצע על ידי חברת שליחויות ו/או דואר ישראל ובכפוף
לטיב השירות הנהוג אצלם. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי
עסקים (ללא ימי שישי, שבת, חגים וערבי חג).
אספקת המוצרים תתבצע על ידי הספקים ועל אחריותם הבלעדית. 
5.4.השליחות תתבצע לרשימת הישובים הכלולים באתר בלבד. באזורים המוגבלים
 לגישה מבחינה ביטחונית, המפעיל יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות
במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
5.5.דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה
 משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או
הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה
 המפעיל יהיה רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
5.6.המפעיל יהיה רשאי להתנות מסירת המוצר לרוכש בנוכחותו של בעל כרטיס
האשראי או בחתימתו - לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על גבי שובר
כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
5.7.במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות,
המפעיל יהיה פטור מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או
 תביעה נגד המפעיל ו/או מי מטעמו בקשר עם עיכובים באספקה. 
5.8.המפעיל ו/או הספק לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או
לאי אספקה, הנובעים מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת המפעיל
 ו/או הספק, לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.
5.9.דמי המשלוח יגבו עם חיוב התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים,
יגבו דמי המשלוח עם התשלום הראשון.
6.אחריות ושירות
6.1.השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולמשתמש לא תהיה
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל בגין תכונות השירות, מאפייניו,
מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש. 
6.2.האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם ולטיבם,
חלה על הספק. המפעיל ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים ואינם
נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם ו/או לכל מצג שנעשה באתר
בכל הנוגע לפרטים האמורים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הרוכש
לביטול העסקה על פי סעיף 4.1.1.
6.3. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכנו
שינויים בין הצגת המוצרים על גבי מסך המחשב ובין מראם במציאות. 
6.4.אין באמור באתר משום מצג ו/או המלצה ו/או הבעת דעה מצד
המפעיל בדבר התאמת המוצרים ללקוח, אופיים או טיבם. 
6.5.בשום מקרה לא תחול על המפעיל ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי
בגין נזק ישיר או עקיף, ו/או כל נזק מכל סוג ומין, לרבות הפסד הכנסה
 או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, הנובעים או קשורים בכל
דרך שהיא בשימוש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או
בכל מידע הושג באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש
באתר ו/או כל עילה אחרת.
6.6.המפעיל לא יהיה אחראי לטעות בביצוע עסקת רכישה הנובעת מהכנסת
פרטים שגויים על-ידי הרוכש לאתר.
6.7.המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל רגע את פעילות האתר
 או חלק ממנו, כולל מכירות ספציפיות.
6.8.המפעיל עושה מאמצים לספק את שירותי האתר בצורה הטובה ביותר
ולהציג באתר תכנים נכונים ומדויקים, אולם המפעיל לא ישא בכל  אחריות לגבי
תקלה בשימוש באתר ו/או טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים בו.  
6.9.המפעיל ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה,
שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי
 בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
6.10.המפעיל עושה כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על
סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר
בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של המפעיל להבטיח חסינות
 מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור. המפעיל לא ישא
בכל אחריות לחדירה למידע באתר או לשימוש בו לרעה על-ידי צד שלישי,
ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל במקרה כזה.
7.קניין רוחני
המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי כל מידע ו/או תוכן ו/או תצוגה המופיעים
באתר, לרבות אייקונים, הצגה מילולית, טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה,
סימני מסחר, סימני לוגו וכיו"ב (להלן בסעיף 7 זה: "המידע") מוגן על-ידי
 זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע
ללא קבלת אישור המפעיל בכתב ומראש.
8.תנאים נוספים
8.1.המפעיל שומר על זכותו לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע
מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת
בתוקף ויפורסם באתר. 
8.2.כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם
כוללים דמי הובלה או משלוח.
8.3.המפעיל יהיה רשאי לשלוח לכל רוכש דואר אלקטרוני ולפנות אליו
בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר פרסום מוצרים הנמכרים באתר, אלא
אם יודיע למפעיל בכתב אחרת.
8.4.בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך
בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
8.5.כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו לאתר,
במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב
כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
 
 
 
תקנון הפורום:

הצהרות והתחייבויות הגולש
1. השימוש בפורום זה על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
2. הגלישה בפורום ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו ייחשבו להסכמה מצידך לתנאים אלה.
3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
4. אין להעלות לאתר תכנים שיש בהם לשון הרע.
5. אין להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או ל-שילוב מתוק
6. אין להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה.
7. אין להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה.
8. אין להעלות כל תוכן שהוא או שפרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
9. אין להציק או להטריד גולשים אחרים (בין היתר אין לערוך "משפטי שדה" לגולשים אחרים) וכן יש להימנע מהצעות מגונות לגולשים אחרים.
10. אין להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות.
11. אין להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.
12. אין להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם.
13. אין להעלות תכנים פורנוגרפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה.
14. אין להעלות תכנים שעלולים לפגיע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב.
15. אין להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת.
16. אין לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחרים, לרבות זהותם של הגולשים (אלא אם כן פרסמו אותם) וכן פרטי התקשרות עמם.
17. אין לאסוף נתונים על גולשים אחרים.
18. אין לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם לדרכי ההתקשרות עמם.
19. אין להתחזות לאדם אחר, לגולש אחר או למי מטעם שילוב מתוק
20. אין להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה.
21. אין להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני.
22. אין להציף את האתר, או כל חלק או שירות  בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו.
23. אין לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה.
24. אין להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין.
25. אין לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות מחשב ואנדלים (vandals), תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (worms), ולא לבצע יישומים מזיקים (malicious application) וכדומה ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים התשנ"ה – 1995.
26. אין לפרסם, להציע, למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין.
27. אין לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
28. אין לכלול חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
29. אין להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.
30. אין להפנות כל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת שפרסומם נאסר לפי מסמך זה.
31. לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה).
32. בגלישה באתר שילוב מתוק ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי אתר שילוב מתוק  יעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלך. אם אינך מסכים לכך, עליך להודיע על כך בכתב להנהלת פורטל שילוב מתוק.
33. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים בפורום הן באחריות הגולש בלבד.
34. אתר שילוב מתוק רשאי להסיר תכנים ו/או אתרים ו/או נותני שירות ו/או כל תוכן אחר מהשירותים, לפי שיקול דעתו בלבד, וללא כל הודעה על כך לגולשים, בכלל זה לחסום/להגביל ו/או להפסיק אספקת השירותים בנסיבות בהן הגולשים עשו שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים/לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולשים פועלים באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה. 
35. שילוב מתוק רשאים לנתק או להגביל את אספקת השירותים בכל עת, לרבות ומבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה. אין בהפסקה או חסימה והגבלת השירותים, כדי להטיל על אתר שילוב מתוק אחריות כלשהי. 
36. התכנים באתר שילוב מתוק אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי או טיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים. אלה תכנים המשקפים גישה או דעה של הכותב, יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם הגולש מסתמך על תכנים שפורסמו או לפעול על פיהם, חלה האחריות עליו באופן בלעדי לפעולותיו ולתוצאותיו. שילוב מתוק אינה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו באתר או על ידי הגולשים, ולא לכל תוצאה שתנבע מהפרסום באתר. 

 

A
A
A
A